woensdag 31 mei 2017

Laatste school dag / Last day of school

Vandaag is het de laatste schooldag van dit schooljaar. Natuurlijk hebben Andrei en Marin naar deze dag uitgekeken en zijn ze maar wat blij dat ze 3! maanden vrij hebben. Wanneer ik denk aan deze 3 maanden, moet ik eerlijk zeggen dat mijn hart niet overloopt van blijdschap. Drie maanden de jongens elke dag, elke minuut om me heen....Geen prive of stille tijd voor de komende 3 maanden.... dit is een grote uitdaging voor mij.... Het is interesant hoe dezelfde situatie voor de ene persoon zoveel blijdschap kan brengen en voor de andere persoon het ongeveer het tegenovergestelde kan betekenen..... We wensen jullie allemaal een mooie zomer in ieder geval en ik hoop op een zomer met hier en daar een relaxt momentje:)Today is the last school day of this school year. Of course Andrei and Marin have been waiting for this day to come as quick as possible. 3! months without school, free time! When I think of these 3 months, I have to be honest and recognize that my heart is not filled with joy.... Three months of every day, every minute the boys around.... No private or quiet time for 3 months..... it is gonna be a challenge for me...t is interesting to see how an event for one person can bring so much joy and for another person it can mean nearly the opposite. We wish all of you a great summer and I am hoping for a summer with now and than a moment of relax:)donderdag 25 mei 2017

The foundation = there / De fundering staat

With some delay (as usual in MD) yesterday the top layer of the foundation was poured on. When we count how much concrete has been used for this foundation, we could say that there is quite a solid foundation! May God help us to have also such a solid foundation of the church, spiritually spoken. We see the blessings from God but we also experience struggles against the work that is taken place. We want to thank you for praying for us, please continue to do so, it is needed. Let's keep praying for wisdom, for a good and smooth working together with the different authorities, for the local church members to be a good testimony and have the right words as many people in the village come by and ask questions, for more finances and most important for the people in Lozova to get to know God.

Met enige vertraging (zoals gewoonlijk in MD) was het gisteren dan toch zover: de top-laag van de fundering werd gestort. Als je bedenkt hoeveel cement er in de fundering zit dan kunnen we zeer zeker wel spreken over een stevige fundering;) We bidden dat de geestelijke fundering van de plaatselijke kerk ook zo stevig zal zijn/ worden! We zien hoe God het werk zegent maar ervaren daarnaast ook tegenstand. We willen jullie bedanken voor jullie gebeden en we willen vragen om meer gebed. Laten we blijven bidden voor wijsheid, voor goede en vlotte samenwerking met de verschillende instanties, voor de lokale kerkmensen dat ze zullen weten hoe ze de vragen van de mensen uit het dorp op een goede manier kunnen beantwoorden en een getuige kunnen zijn voor Hem, voor meer financien en het belangrijkste dat meer mensen in Lozova de Heer zullen leren kennen.
Gebeden verhoord / Prayers are heard

Last week we received a great encouragement! After making known that we need prayers and financial help in order to be able to organize the kids camp, we received in the last week several emails from people who wanted to help to make this camp possible. All kind of people from all around the world joined together and we saw how the finances came together and so now we can start the preparations! We want to say a Big thank you for your prayers and for being alongside and make this camp happen. We look forward to have a great and blessed week!

Vorige week kregen we een mooie bemoediging! Nadat we om gebed en om financiele hulp hadden gevraagd om het kinderkamp te organiseren, kregen we vorige week verschillende emails van mensen die wilden helpen om dit kamp mogelijk te maken. Dus met de hulp van verschillende mensen, overal ter wereld, zijn de financien rond en kunnen we nu het kamp gaan voorbereiden! We willen iedereen hartelijk bedanken voor jullie gebeden en voor jullie steun zodat het kamp door kan gaan. We kijken uit naar een mooie en gezegende week!

vrijdag 19 mei 2017

Lozova

After the rain during last weekend, we had to wait a bit for the ground to dry again before the work could go on but as of yesterday there is again improvement. The mountains of soil are all put in the foundation. After the platform has been filled up with soil, a layer of stones has been put on top and at the moment the iron frame is woven together. We hope that tomorrow we can poor the concrete and than the platform will be done! Praise God for His provision and His blessings so far. Looking forward to what will come next! Many thanks for your prayers and support!

Na de regen van afgelopen weekend, moest er even gewacht worden voordat er weer verder gebouwd kon worden. Nu de grond weer voldoende opgedroogd is, is er sinds gisteren weer vooruitgang. De bergen met grond zitten ondertussen in de fundering, daarbovenop is een laag met stenen gelegd en op dit moment wordt er een metalen frame gevlochten zodat we misschien morgen wel het platform kunnen volstorten met cement?? Prijs de Heer voor Zijn zegen en Zijn voorzieningen tot nu toe. We kijken uit naar wat er verder gaat komen! Hartelijk dank voor jullie gebeden en steun!

zaterdag 13 mei 2017

Progression on the foundation / Vorderingen met de fundering

As the week has passed by, also more work has been done on the foundation. See pictures below:

Nu er weer een weekje voorbij is, zijn er ook weer nieuwe vorderingen gemaakt aan de fundering. Zie onderstaande foto's:

The storage / shed is finsihed.
De opslag/ schuur is af.Already around 20 trucks with soil came....and more will come....
Ondertussen zijn er al 20 vrachtwagens met grond gebracht....en er zullen nog velen volgen....
Some of the trucks got stuck..... problems;)
Sommige vrachtwagens kwamen vast te zitten....probleempje;) 
Yesterday a small tractor came and started to fill the foundation with soil
Gisteren kwam er een kleine tractortje om de fundering op te vullen met grond
woensdag 10 mei 2017

Kids camp

De zomer komt eraan en dan komt de vraag van de kinderen hier natuurlijk weer: gaan we dit jaar op kamp?! We hopen inderdaad weer met een groep van 100 kinderen 5 dagen op kamp te gaan...... Maar het is niet zeker dat we gaan want we hebben nog niet genoeg financien;( We willen jullie vragen om mee te bidden voor genoeg financien zodat we in juni weer een mooie week voor de kinderen kunnen organizeren. Graag ook gebed voor de voorbereidingen, goede ideeen en creativiteit. Hartelijk dank voor jullie gebeden en steun.

Summer is coming and of course the children here start to ask the question: are we going on camp?! We hope to go on camp together with 100 children for 5 days....but it is not sure we are going because we do not have enough finances;( We would like to ask you to pray with us for more finances so we can organize again a week of joy for the children. Please also pray for the preparations, good ideas and creativity. Thank you for your prayers and for being alongside.
zondag 7 mei 2017

A new week

A new week of construction is ahead of us! Hopefully this week the platform will be finished. The weather forecast says that there will be some rain but we will have to see how serious it will be and if this will hinder the work. Last week the wood was removed from the foundation and at the moment it looks like this:


Please continue to pray with us for wisdom, good weather, good communication, patience and for more financial blessings. Thank you for being alongside!

woensdag 3 mei 2017

More concrete;)

Today there was more concrete.... Also we got a visit of the major and the health inspection so we are being watched carefully..... A few more days and the foundation should be finished....


dinsdag 2 mei 2017

Bezoek uit Canada

Vorige week hadden we een drukke maar ook een hele productieve week! We kregen bezoek van een team uit Canada, 24 personen! Vier dagen hebben de mannen uit het team hard gewerkt aan de fundering van de nieuwe kerk, het bouwen van een opslagruimte en het verbeteren van het afwateringsysteem van het stuk land. Dankzij het harde werk van de Canadezen, hopen we volgende week de fundering af te hebben!
Samen met de vrouwen hebben we in de ochtenden totaal 18 families bezocht in Lozova en enkele andere dorpen. 'S middags hebben we een kinderprogramma's in het dagcentrum in het dorp Huzum gedaan. Het was mooi om te zien hoe de hele week de samenwerking vlot verliep en hoe iedereen z'n eigen inbreng kan hebben in het grote geheel. Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegebeden voor de afgelopen week!

De kinderen in Huzum hebben genoten van de extra activieiten en aandacht en ze waren natuurlijk ook blij met hun kadoos

Tijdens de huisbezoeken hebben we gebeden voor de families en voor ieder gezin was er ook een voedselpakket.

Als alles goed gaat is volgende week de fundering af.....
In het dorp worden we goed bekeken en zijn we het gesprek van de dag.