vrijdag 23 augustus 2019

The big room / De grote zaal

As the summer progresses, also the big room at the church is getting more and more finished. In July a floor was poured with help of the local brothers and in August the tiles were put in. Last week a start was made with plastering the walls and now they are nearly ready to get painted. This week the electricity plugs and light switches get installed in the big room and it this way we get closer and closer to the moment that we will be able to use this new room. Besides thanking the Lord that the work is going on, let's pray that the room will fill up soon with followers of Christ!

Naarmate de zomer vordert, vordert het werk in de grote zaal ook. In juli is er een vloer gestort met hulp van de plaatselijke broeders en in augustus zijn de tegels gelegd. Vorige week zijn de muren geplamuurd en die zijn nu bijna klaar om geverfd te worden. Deze week worden de stopcontacten en lichtknopjes aangebracht en zo komen we steeds dichter bij het moment dat we de grote zaal kunnen gaan gebruiken. Naast het danken voor al het werk dat er gebeurd is, bidden we dat de zaal snel gevuld zal raken met volgelingen van Christus!maandag 19 augustus 2019

In line with others... / Net als alle anderen...

Last week we were able to bless 20 children in the village Vorniceni with a schoolbag with school supplies. One of the girls one our list was Vera, 8 years old.
When we first heard about Vera, we only heard bad rumors about her. She would be a very angry child, spit and shout at people and if she would get something she didn't like, she would just throw it away. As soon as I heard these comments, I started to pray that we would be able to have a good contact with Vera and would be able to tell her that she is loved by God.
After knocking for quite a while on the gate and nobody came out, we decided to move on. But than a taxi stopped before the gate and mother got out. Mother said that Vera was not home but she could receive the bag and sign the paperwork. As mother went into the house to get her documents, a girl came walking down the street and when we asked if she was Vera, she said yes.
After I presented myself, I showed her the new schoolbag and Vera started to smile. She jumped up and down and said: “Now I have exactly the same bag as the other girls in my class and I will be in line with the others!”. She took the bag, checked the inside and after several “wows” and “ohhs”, she hugged me and thanked me with a big smile on her face. While I hugged her, I told her that she is a special girl and that Jesus loves her and cares for her. Praise God, no angry Vera was seen but a very happy and thankful girl who just wants to be accepted and loved. May the schoolbag, be a reminder of His love for her!


Vorige week hebben we 20 kinderen in het dorp Vorniceni thuis bezocht en elk kind een schooltas met schoolspullen gegeven. Een van de meisjes op onze lijst was Vera, 8 jaar oud. Toen we voor het eerst over Vera hoorden, hoorden we alleen slechte geruchten over haar. Het zou een driftig en boos meisje zijn dat veel vloekte, als haar iets niet zinde dan maakt ze dingen stuk en regelmatig spuugt we naar mensen, etc. Zodra ik deze geruchten hoorde, begon ik te bidden dat we een goed contact met Vera zouden kunnen hebben en de mogelijkheid zouden krijgen om haar te vertellen dat ze geliefd is bij God.
Na een tijdje op de poort te hebben gebonsd en er geen beweging te zien was, besloten we verder te gaan. Maar toen stopte er een taxi voor de poort en moeder stapte uit. Moeder vertelde dat Vera niet thuis was maar dat zij de schooltas wel in ontvangst kon nemen en zou tekenen voor ontvangst. Terwijl moeder het huis binnen ging om haar identiteitsbewijs te halen, kwam er een ​​meisje aanlopen en toen we vroegen of ze Vera was, zei ze ja.
Ik stelde mezelf voor en liet haar de nieuwe schooltas zien. Vera begon te glimlachen. Ze sprong op en neer en zei: "Nu heb ik precies dezelfde tas als de andere meisjes in mijn klas en ben ik net als alle anderen!". Ze pakte de tas aan en keek gelijk wat er in de tas zat. Na een aantal "wauws" en "ohhs", kreeg is een dikke omhelzing en bedankte ze me met een grote lach op haar gezicht. Terwijl ik haar omhelsde, vertelde ik haar dat ze een speciaal meisje is en dat Jezus van haar houdt en voor haar zorgt. Prijs de Heer, we hebben geen boze Vera gezien maar een heel gelukkig en dankbaar meisje dat gewoon geaccepteerd wil worden. Hopelijk is de schooltas een blijvende herinnering aan Zijn liefde voor haar!

zondag 18 augustus 2019

Baptism / Doopdienst

Next week Sunday morning we plan to have a baptism service. Please join us in prayer for the sisters who will be baptized as for some this choice is a big step in faith and they will face opposition from their family. Let's also pray for the preparations for the service and for a good Word from God for those who will come to the celebration.

Volgende week zondagmorgen hopen we een doopdienst te hebben. We willen jullie vragen om mee te bidden voor de zusters die zich willen laten dopen want voor sommigen is dit een grote stap in geloof en de opstand die ze ondervinden vanuit hun familie is niet makkelijk. Laten we ook bidden voor goede voorbereidingen en voor een goed Woord van God voor degenen die naar de dienst zullen komen.


zondag 11 augustus 2019

Hope & a future / Een hoopvolle toekomst

Today at the church we were able to bless 34 kids with a schoolbag with school supplies. Happy kids and parents came to thank us but we pointed all of them towards the Lord. We hope and pray that all will understand that the Lord takes care of them and wants to be involved in their lives. We pray that the children will have good school results in the coming year.

During this summer while spending time with several children from poor families and while hearing how other people (very often negatively) talk about the children, I realized again how for many children the future is not bright and there are not a lot of options for them. Many don't do well at school, they don't have good behavior, they don't receive any education at home, they struggle to survive and so what will become of these children when they grow up? But than I was reminded of the verse in Jeremiah 29:11:

For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.

With God any person can have hope and a future, also children who are now living in hopeless situations, Let's pray for them and keep sharing with them that there is a God who loves them and cares for them.

_______________________________________________________________

Vandaag, na de dienst, hebben we 34 kinderen een schooltas met schoolspullen gegeven. Blije kinderen en ouders kwamen ons bedanken, maar iedereen erop gewezen dat ze de Heer moesten bedanken. We hopen en bidden dat iedereen begrijpt dat de Heer voor hen zorgt en dat Hij betrokken wil zijn bij hun leven. We bidden dat de kinderen het komende jaar goede schoolresultaten zullen hebben.

Tijdens deze zomer, terwijl ik tijd doorbracht met verschillende kinderen uit arme gezinnen, hoorde ik vaak mensen negatief praten over deze kinderen en ik realiseerde me opnieuw hoe voor veel kinderen er geen (hoopvolle) toekomst is. Ze hebben niet veel opties. Velen hebben geen goede schoolresultaten, ze hebben geen goed gedrag, ze krijgen thuis geen opvoeding, niemand kijkt naar ze om, elke dag proberen ze gewoon te overleven. En ja, wat gaat er gebeuren met deze kinderen als ze opgroeien? Maar ik moest ook denken aan het vers in Jeremia 29:11:

Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Met Gods hulp kan iedereen een hoopvolle toekomst hebben, ook kinderen die nu in hopeloze situaties leven. Laten we voor hen blijven bidden en aan hen blijven vertellen dat er een God is die van hen houdt en voor hen zorgt.donderdag 8 augustus 2019

School supplies / Schoolspullen

Next week we plan to give out schoolbags with school supplies to a group of children in Lozova & Vorniceni. We would like to ask for your prayers as we would like to reach out to those who really need this help. Let's pray for wisdom and for open hearts as the bag comes with the Gospel!

Volgende week willen we schooltassen met inhoud uitdelen aan een groep kinderen in Lozova & Vorniceni. We willen vragen om jullie gebeden zodat de tassen inderdaad terechtkomen bij de kinderen die deze hulp goed kunnen gebruiken. Laten we bidden voor wijsheid en voor open harten want naast de schooltas wordt natuurlijk ook het Evangelie aangeboden!

woensdag 7 augustus 2019

Newsletter / Nieuwsbrief

Below you will find a link to our latest newsletter. Thank you for your interest. God bless you.

Newsletter August 2019

Hieronder de link naar onze nieuwste nieuwsbrief. Hartelijk dank voor jullie steun. Gods zegen.

Nieuwsbrief Augustus 2019

zaterdag 3 augustus 2019

Dankbaar / Thankful

Met dankbaarheid kijken we terug op het bezoek van het team uit Gouda. We voelen ons bemoedigd door het team, er is hard gewerkt en de resultaten zijn erg mooi geworden. Naast al het praktische werk hebben we ook nog 11 families kunnen bezoeken en met hen gebeden, 5 ochtenden kinderprogramma's kunnen doen waarin we het Evangelie in woord en daad hebben kunnen laten zien en ook nog 1 jongerenavond georganiseerd voor de jongeren uit de omgeving. Prijs de Heer voor al deze mooie activiteiten en kansen. Hartelijk dank aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt.


We are thankful for the visit of the team from Gouda. We feel encouraged by the team, they have worked hard and the results have turned out very well. In addition to all the practical work, we have also been able to visit 11 families at home and prayed for them, we did 5 mornings of children's programs in which we have shared the Gospel in word and deed and also organized 1 youth evening for the young people from the area. Praise the Lord for all these great activities and opportunities. Thank you to all who made this possible!


Het volleybalveld is gelijk even getest en goed bevonden!