donderdag 27 december 2018

Uitje met de tieners / Trip with the teenagers

Vandaag stond er een uitje met de tieners op het programma. Om 9 uur gingen we weg en om 18:30 waren we weer veilig thuis. Best een lange dag maar gezellig was het! In de ochtend 3 uur in een indoor-speeltuin doorgebracht, daarna bij Andy's pizza gegeten en daarna op naar de kledingwinkels zodat iedereen daar een nieuwe jas, broek of trui kon kopen. En daarna met volle tassen voldaan naar huis!

Today on the program: a day-trip with the teenagers. At 9 o'clock we left and we came safely home at 18:30 hour. A long but very nice day! In the morning we spend 3 hours in a indoor-play-area, after that we ate at the Andys Pizza place and than we moved on to do some shopping. Everybody could pick for themselves some clothing: a new winter coat, a nice sweater, hand gloves, new pants/ trousers. With full bags and with pleasant memories we went home! 

maandag 24 december 2018

Christmas in Lozova / Kerst in Lozova

Gisteren hebben we kerst gevierd in Lozova. In de morgen hadden we kerstdienst met verschillende bijdragen: kinderen met gedichtjes, de gitaarklas had een 1ste live-optreden, tieners zongen kerstliederen en presenteerden het kerstverhaal mbv een powerpoint presentatie, de vrouwengroep zong ook een kerstlied en er waren enkele getuigenissen over hoe de Heer trouw is geweest in het afgelopen jaar. Spiridon had een boodschap die iedereen aanmoedigde om naar de Here Jezus te komen zoals je bent: arm/rijk/jong/oud, etc. Alle kinderen kregen een kado aan het eind van de dienst en er was duidelijk zichtbare blijdschap!
's Avonds was er een kerstconcert en ook daar veel belangstellenden die zichtbaar genoten van de kerstliederen en de warmte in de kerk;) We danken de Heer voor een gezegende dag en we bidden dat de mensen in Lozova deze kerst inderdaad de geboorte van onze Heer zullen vieren!

Yesterday we celebrated Christmas in Lozova. In the morning we had church service with various performances: children with poems, teenagers singing Christmas carols and presenting the Christmas story with a powerpoint presentation, the women's group sang also a Christmas carol and shared testimonies about how the Lord was faithful in the past year. Spiridon preached a message that encouraged everyone to come to the Lord Jesus as you are: poor/rich/young/old, etc. All the children received a present at the end of the service and this brought lots of joy of course!
In the evening there was a Christmas concert and again people showed interest and came to enjoy the Christmas songs and the warmth in the church;) We thank the Lord for a blessed day and we pray that this Christmas the people in Lozova truly will celebrate the birth of our Lord Jesus!


Kerstviering in de ochtend
Christmas celebration in the morning
Tieners zingen kerstliederen
Teenagers singing carols

Decorating angels

Kerst concert / Christmas concert

Een welkoms woord
Welcoming the people
Broeder Alexandru had een korte boodschap
Brother Alexandru had a short message

donderdag 20 december 2018

Food packages / Voedselpakketten

Vanavond de tweede evangelisatie bijeenkomst van deze winter met aan het eind een voedselpakket voor alle belangstellenden. En prijs de Heer, er waren een heleboel belangstellenden! Over de 80 mensen waren gekomen en luisterden allemaal aandachtig naar broeder Petru zijn levensverhaal en hoe God ingreep in zijn leven. We bidden dat God ook zal worden ontvangen in het leven van alle mensen die deze avond aanwezig waren.

Tonight the second evangelism of this winter with at the end a food package for all those interested. And praise God, there were lots of interested people! Over 80 people came and all listened attentively to brother Petru's life story and how God intervened in his life. We pray that God will also be received in the lives of all the people who were present this evening.
Christmas in Vorniceni

Today we visited the school and two kindergartens in the village Vorniceni. We had the opportunity to present a short program with some Christmas carols, the actual Christmas story and the real reason why Jesus was born on earth. The mayor of the village introduced us as the people of the good faith and another lady called us the people who do good deeds. At the end of programs we handed out the shoe boxes and so over 500 children received a present and hear about the best present ever: Gods Son! May God bless the village of Vorniceni and may many more accept the best present!

Vandaag hebben we de school en twee kleuterscholen bezocht in het dorp Vorniceni. We kregen de mogelijkheid om een kort programma te doen met een aantal kerstliederen, het echte kerstverhaal te vertellen en natuurlijk ook de echte reden waarom de Here Jezus nu eigenlijk geboren is op aarde. De burgemeester van het dorp stelde ons voor als de mensen van het goede geloof en een andere vrouw noemde ons de mensen die goede daden verrichten. Aan het einde van de programma's hebben we schoenendozen uitgedeeld en zo kregen meer dan 500 kinderen een mooi cadeau en hebben ze ook gehoord over het beste cadeau ooit: Gods Zoon! Moge God het dorp Vorniceni zegenen en mogen nog velen het allerbeste cadeau accepteren!

The party can start! / Het feest kan beginnen! 

zondag 16 december 2018

A surprise bag / Een verrassingstas

In the last 2 weeks together with the social workers from the village Vorniceni I visited 15 old ladies and we blessed them with a food parcel. Some ladies spoke only Russian so my part of the conversation was not too long;) but with other ladies we had a good chat.

During one of the visits the social worker told the elderly lady to stop complaining because Stefanie came to share with her the Gospel and she doesn't have time for complains! Mhhh.....well, I did share the Gospel but I also told the lady that it is understandable that she wants to share whats on her heart. And I told her about the One who would like to hear from her all the time!

As we visited one lady I was pleasantly surprised by her actions. This old lady lives in a 2x2 m room, most of the time she sits in the dark because she doesn't want to switch on the light to not have a high electricity bill, only now and than a son comes by to check on her and twice a week the social worker checks in. So what happened? At the end of the chat, the lady says to the social worker: So can you now take the bag I prepared? Yes, the social worker says. The old lady goes to the next (very cold) room and gets out a bag. This surprise bag she has prepared for another old lady who is having a hard time and she had heard about it. In the bag there were: a pair of warm slippers, a pyjama, a headscarf, a bottle of wine, some candles and some other stuff. We took the bag with us and dropped it of at the lady it was supposed to go to.
For me it was so good to see that even though the lady does not have a large pension and is clearly trying to live as economic as possible, had thought about another fellow-elderly-lady in need. There is always something we can bless others with and often it does not cost a lot. Lets follow this lady her example and if we can reach out to those around us, lets do it!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

In de afgelopen 2 weken heb ik samen met de maatschappelijk werksters uit het buurdorp Vorniceni 15 oude vrouwen bezocht en we konden hen allemaal een mooi voedselpakket geven. Sommige omaatjes spraken alleen Russisch, dus mijn deel van het gesprek duurde niet lang;) maar met anderen  hadden we een goed gesprek en we konden voor ze bidden.

Tijdens een van de bezoekjes vertelde de maatschappelijk werkster het omaatje om te stoppen met klagen omdat Stefanie haar het Evangelie kwam vertellen en die was niet gekomen om naar geklaag te luisteren! Mhhh ...(leuke introductie;) Ik heb natuurlijk het Evangelie verteld  en daarna ook gezegd dat het begrijpelijk is dat ze haar hart wil luchten en haar dan ook verteld dat er Een is die altijd luistert en zelfs graag van haar zou willen horen!

Toen we een ander vrouwtje bezochten, werd ik aangenaam door haar verrast. Deze oude mevrouw woont in een kamertje van 2x2 m, meestal zit ze in het donker zodat ze geen hoge elektriciteitsrekening krijgt, af en toe komt haar zoon langs om even te kijken hoe het met haar gaat en twee keer per week komt de maatschappelijk werkster haar bezoeken.
Aan het einde van ons bezoekje zegt het omaatje tegen de maatschappelijk werkster: kun je nu de tas meenemen die ik heb ingepakt? Ja hoor, zegt de maatschappelijk werkster. Oma schuifelt vervolgens naar een andere (erg koude) kamer en haalt een tas tevoorschijn. Een tijdje terug had ze gehoord over een andere oude vrouw die het moeilijk had en die wilde ze graag helpen dus had ze een verrassingstas gemaakt. In de tas: een paar warme pantoffels, een pyjama, een hoofddoek, een fles wijn, een paar kaarsen en nog wat andere dingen. We hebben de tas met ons meegenomen en afgeleverd bij de vrouw waar de tas voor bestemd was.

Voor mij was het zo goed om te zien dat, hoewel de oude vrouw niet rijk is en moet rond komen van een klein pensioentje toch heeft gedacht aan een andere mede-bejaarde vrouw in nood. Er is altijd iets waar we anderen mee kunnen zegenen en vaak kost het niet eens veel. Laten we het voorbeeld van deze vouw volgen en als we iemand kunnen helpen, laten we dat dan doen!


Getting the surprise bag / De verrassingstas wordt gepakt
 
This lady points out: what does it help me now that I have children?
 They leave home and I am sitting all alone here.
Deze vrouw zegt: wat helpt het me nu dat ik kinderen heb?
Ze zijn het huis uit en ik zit hier helemaal alleen. 

vrijdag 14 december 2018

Concert


Op zondagavond 23 december willen we een kerstconcert houden voor de mensen in Lozova. We willen jullie vragen om mee te bidden voor de mensen die we uitnodigen, voor goede voorbereidingen en voor een gezegend concert! 
Dat iedereen de geboorte van onze Redder zal vieren!

On Sunday evening 23 December we want to organize a Christmas concert for the people in Lozova. We would like to ask you to pray with us for the people we invite, for good preparations and a blessed concert! 
May all celebrate the coming of our Savior!

maandag 10 december 2018

Firewood / Brandhout

Laatste brandhout / Final firewood
Hoewel de winter eigenlijk nog maar net begonnen is, is voor veel mensen het einde van hun brandhout voorraad al in zicht. Prijs de Heer dat Hij onze gebeden heeft verhoord en we brandhout hebben gevonden dat te koop was. Vorige week hebben we de eerste vrachtwagen uitgedeeld en hiermee 5 families kunnen helpen. Vandaag hebben we nog 2 vrachtwagens uitgedeeld en dus nog vele andere families ook kunnen helpen. Laten we bidden dat al het hout zal leiden tot warmte in de huizen en tot dankbaarheid naar Hem die voorziet!

Although the winter just started, for many people the end of their firewood already in sight. Praise the Lord that He has answered our prayers and we were able to find firewood that was for sale. Last week we delivered the first truck and helped 5 families. Today we distributed another 2 trucks and were able to bless many more families. Let us pray that all the wood will lead to warmth in the homes and to thankfulness towards Him who provides!


zondag 9 december 2018

Discovering Jesus - part 2/ Jezus ontdekken - deel 2

Afgelopen vrijdag en zaterdag hebben we weer twee gezegende studiedagen gehad in Lozova. Er was weer een mooie groep belangstellenden gekomen en samen hebben we opnieuw nieuwe dingen ontdekt van de Here Jezus in het oude Testament. Ook de onderlinge gemeenschap met elkaar tijdens de koffiepauzes en de maaltijd was goed en we danken de Heer voor al Zijn zegeningen. Laten we blijven bidden dat alles waar over gesproken is als resultaat zal hebben dat de lokale gelovigen hier dichter bij Hem zullen leven, meer op Hem zullen gaan lijken en meer toegewijd aan Hem zullen worden.

Last Friday and Saturday we had again two blessed days of Bible study in Lozova. Again a decent group attended and together we were able to discover again more of the Lord Jesus in the Old Testament. Also the fellowship with each other during the coffee breaks and the mealtime was blessed and we thank the Lord for all His blessings. Lets continue to pray that everything that was thought will have as a result that the local believers here will grow closer to Him, become more like Him and will be more dedicated to Him.