donderdag 29 september 2016

Prayers answered! / Gebeden verhoord!Two days ago we received some unexpected but very welcome news: the major of Lozova told Spiridon to come and pick up the signed permission to build an activity centre/church in Lozova! Last week we left with the major a document that says that he refuses to give permission and this was gonna be the last paper we needed to collect to start a court case. And instead of another refuse we now got a paper with the majors permission! Praise God for this great change! After two years of running around with documents and no results, finally we can move forward with the building in Lozova. We know that many, many prayed with us for this permission and so we want to thank all of you! God answered our prayers in the right time! Of course we would like to ask you to continue to pray for the village Lozova and that many people will get to know Him!

Twee dagen geleden kregen we onverwacht maar heel erg welkom nieuws: de burgemeester in Lozova vroeg Spiridon om langs te komen om zijn getekende toestemming voor een bouwvergunning op te halen. Vorige week hadden we een document achtergelaten bij het gemeentehuis waarop stond dat de burgemeester weigerde om toestemming te geven. De burgemeester moest dit document ondertekenen en daarna konden we dan een rechtzaak aanspannen. Maar inplaats van een nieuwe weigering, hebben we dus nu een papier dat zegt dat de burgemeester toestemming geeft! Prijs de Heer voor deze grote omslag! Na twee jaar rondrennen met allerlei documenten en geen resultaten, hebben we nu eindelijk toestemming en kunnen we aan de slag met het gebouw in Lozova.
We weten dat velen van jullie trouw hebben meegebeden voor de toestemming en daar willen we jullie voor bedanken. God heeft onze gebeden verhoord op de juiste tijd! Natuurlijk willen we vragen of jullie willen blijven bidden voor het dorp Lozova en we hopen dat velen Hem zullen leren kennen!


dinsdag 20 september 2016

Prayer / Gebed

We would like to ask you to pray with us for the 3 ladies from Lozova, who in July got baptized. All 3 face some difficulties at home, in the neighborhood, serious health problems, etc.
Some of the ladies their family members told them that because they got baptized now there are difficulties. Lets pray that the ladies will hold in to their faith and find daily strength in Him.

We willen jullie vragen om met ons mee te bidden voor de 3 vrouwen uit Lozova die in juli gedoopt zijn. Alle drie hebben ze te maken met of moeilijkheden thuis, in de buurt of serieuze gezondsheidsproblemen, etc. Sommige vrouwen, hebben thuis verwijten gekregen van andere familieleden dat omdat zij zich hebben laten dopen, er nu moeilijkheden zijn. Laten we bidden dat deze zusters zullen vasthouden aan hun geloof en hun dagelijkse kracht zullen vinden bij Hem.

maandag 19 september 2016

Dagcentrum in Huzum / Day Centre in Huzum

Het dagcentrum in het dorp Huzum is weer van start gegaan! Na de zomervakantie, waarin er 3 dagen per week een programma voor de kinderen was, is het dagcentrum nu weer 5 dagen per week open. Dagelijks komen er rond de 15 -20 kinderen. We willen jullie vragen om mee te bidden:
- dat ook dit schooljaar het dagcentrum opnieuw een plek zal zijn waar de kinderen zich thuis zullen voelen, ze meer over God zullen leren en de hulp zullen krijgen bij het maken van hun huiswerk zodat ze goede schoolresultaten zullen hebben.
- voor de ouders van de kinderen dat zij ook wijsheid zullen hebben hoe om te gaan met hun kinderen en dat zij zich ook welkom zullen weten in de kerk.
- voor de werkers en de kookster. Bid voor geduld, creativiteit, liefde en wijsheid hoe met de kinderen om te gaan en hoe ze de kinderen het beste kunnen helpen.

Hartelijk dank voor jullie gebeden en hartelijke groeten van alle kinderen uit Huzum!


The Day Centre in the village Huzum started again! After the summer holidays, in which the Day centre was open just 3 days a week, now the Day Centre is open again 5 days a week. Daily between 15-20 children are coming. We would like to ask you to pray with us:
- that this school year again the children will feel at home in the Day Centre, they will learn more about God and will receive the help they need with making their homework and in this way they will have good school results.
- For the parents of the children that they will have wisdom how to educate their children and may they all feel welcome in the church.
- For the workers and the cook. Pray for patience, creativity, love and wisdom how to interact with the children and how to help them in the best way.

Many thanks for your prayers and many greetings from all the children in Huzum!zaterdag 17 september 2016

Huzum

A lot of work has been done over the summer and at the moment the church in Huzum looks like this:

Er is hard gewerkt in de zomer en momenteel ziet de kerk in Huzum er nu zo uit:

 On the second floor a large room has been created. The walls on the inside are not yet finished and also the heating system still has to be placed. But soonish the room will be ready to be used!

 Op de tweede verdieping is er een grote zaal gemaakt. De muren aan de binnenkant moeten nog worden afgemaakt en ook moet er nog een verwarmings systeem worden geinstalleerd. Maar spoedig zal de zaal klaar zijn voor gebruik!


Praise God for this blessing! We pray for the final details to be finished before winter comes and we hope of course that the room will be used intensive!

Prijs de Heer voor deze zegen! We bidden dat de laatste details ook klaar zullen komen voor de winter komt en we hopen natuurlijk dat de zaal intensief gebruikt zal worden! 

woensdag 14 september 2016

OM team 2016


zondag 11 september 2016

Dankdag / Harvest celebration

Vandaag was er een speciale kerkdienst waarin we God bedankt hebben voor alles wat Hij ons geeft en in het bijzonder voor de oogst waarmee Hij ons dit jaar heeft gezegend. Iedereen had iets van de oogst meegebracht en dit was tentoongesteld vooraan. Tijdens de preek werd iedereen uitgedaagd om na te denken hoeveel wij van onze zegeningen delen met anderen. Na de dienst was er voor iedereen wat te eten en was er tijd om met elkaar te praten.

Today there was a special church service in which we thanked God for all He gave us, and especially for the harvest He blessed us with. Everybody had brought something of their harvest and all the food was displayed in the front. During the preaching everybody was challenged to think how much of our blessings we share with others around us. After the service there was food for everybody and we had some fellowship.

Kerk in Micleuseni
Church in Micleuseni
Helpen met vertalen
Helping to translate

vrijdag 9 september 2016

Migration

This week I saw some interesting info about migration. Looking at the expectation for Moldova, makes me wonder what will become of this country? What will the future bring? End of October there will be elections for president. We pray that God will put the right people in charge of this country and that finally there will be made some positive changes. People in the villages do not have any hope or trust that something good will come but God can change things around and with Him there is hope!
                 
    May God bless Moldova!

Update

We zijn nog steeds van plan om eind van deze maand te verhuizen maar er lijkt maar geen eind te komen aan alles wat er eerst nog moet gebeuren! We bidden dat alles toch vlotjes zal verlopen en zo snel als mogelijk in Moldavie. We gaan het zien... Hieronder nog wat foto's van het huis:

We still hope to move at the end of this month but there seems to be no end to what has to be done before we can move! We keep praying that all will go smoothly and as quick as possible in Moldova. Lets see.... Below some pictures of the house:

Een paar stevige trappen voor het huis
Some solid new stairs in the front
Een (iets te) gigantische put voor het riolerings systeem
A (bit too) huge! hole for the drainage system
De slaapkamers zijn klaar om geverfd te worden
The bedrooms are ready to be painted 
De woonkamer
The living room
De keuken
The kitchen
De trap naar de tweede verdieping is geplaatst
The stairs to the second floor are installed 

woensdag 7 september 2016

1 year / 1 jaar

Today it is exactly one year ago that the boys moved in with us. They said good bye to their mom and from being our neighbors, they became part of our family. We look back on a good year and yes, it was not always easy for us and for them but we are thankful to God for the way He helped us and we want to thank all of you who prayed for us! We appreciate your involvement, support and encouragement. Looking forward what year 2 will bring us!

Vandaag is het precies 1 jaar geleden dat de jongens bij ons in huis kwamen. Ze namen afscheid van hun moeder en van onze burenkinderen werden ze nu deel van onze familie. We kijken terug op een goed jaar. En ja, het was niet altijd makkelijk voor ons en voor de jongens maar we zijn dankbaar dat God ons heeft geholpen en we willen iedereen nogmaals bedanken die voor ons heeft gebeden. We waarderen jullie zorg, steun en bemoedigingen. We zien uit naar wat jaar 2 ons gaat brengen!


donderdag 1 september 2016

1 september

Vanmorgen was het dan zover: de eerste schooldag van het schooljaar 2016 / 2017. Om 7:45 uur waren we er allemaal klaar voor. Spiridon en Sava gingen naar Nisporeni en Andrei, Marin en ik gingen naar Lozova. We wensen de jongens (en alle kinderen in MD) heel veel succes dit jaar!

Andrei begint in klas 5, Marin in klas 1 en Sava gaat voor bijenhouder leren
Andrei starts in class 5, Marin in class 1 and Sava will learn for bee-keeper
Nieuwe klasgenoten / New class mates
Openings ceremonie met heel veel praatjes over hoe belangrijk ondwijsheid, geduld en gezondheid zijn
Opening ceremony with lot of speeches mentioning how important education, wisdom, patience and health are
Alle leraren en leraressen kregen een bloemetje van de burgemeester
All the teachers received a flower from the major

Dag 1 beginnen we vrolijk...
Day 1 we start cheerful...


Een roosje voor de juf
A flower for the teacher