vrijdag 29 december 2017

Goed nieuws! / Good news!

Naast het feit dat we deze week de geboorte van de Here Jezus vieren, zijn we ook superblij met het nieuws dat we kregen dat er een gift aankomt en dat we nu dus ook de laatste schulden van de kerk kunnen afbetalen. Sinds Augustus hebben we als kerk en natuurlijk ook veel persoonlijk gebeden dat God in genoeg financiën zou voorzien zodat we de schulden konden terugbetalen. Deze hele situatie bezorgde mij vele nachten van slecht slapen, daagde me uit in mijn geloof en deed me meer bidden. Begin december tijdens een gebedsavond werden we opgeroepen om al onze zorgen bij Hem te brengen en iedere keer als we ons weer zorgen beginnen te maken, om er weer opnieuw voor te bidden. Opnieuw gebeden en dit keer vroeg ik of God, tot het eind van het jaar 2017, wilde voorzien in genoeg financiën om de schulden af te betalen. In de loop van de weken zagen we hoe de financiën binnenkwamen en de schulden steeds minder werden. En deze week ontvingen we een bericht dat er nog een gift onderweg is en we binnenkort dus helemaal schuldenvrij zullen zijn! Prijs de Heer voor Zijn trouwe zorgen! Bid meer, en maak je minder zorgen!

Besides the fact that Jesus was born, we also rejoiced about the news we received this week that we will be able to soon pay off the debts of the church! Since August we have been praying as a church and of course personally too that God would provide in enough finances to pay of the debts of the church construction. This whole situation made me sleep not quite good, challenged me in my faith and made me pray more. At the beginning of December during a prayer evening we were challenged to bring all our worries to Him and every time we start to worry again, to pray again. So I prayed again for the debts and this time I asked if God, until the end of the year 2017, would provide enough finances to pay off the debts. Over the weeks we saw how finances started to come in and the debts got less and less. And this week we received another messages that another gift was send and soon we will be debt free! Praise the Lord for His faithful provision! Pray more and worry less!


zondag 24 december 2017

Christmas celebration / Kerstviering

Today we celebrated Christs birth in the church in Lozova. We invited many people and many accepted our invitation! Around 60 adults and 60 children came and enjoyed a program with carols presented by the youth and teenagers from Lozova, Micleuseni and Huzum. Also some poems were recited and there was a preaching. After the service there was a meal for everyone, presents for the children and time for fellowship. We hope that all who were present today will celebrate this Christmas truly the birth of Jesus. Merry Christmas!

********************************************

Vandaag hebben we de geboorte van de Here Jezus gebeurd in de kerk in Lozova. We hadden veel mensen uitgenodigd en velen waren op de uitnodiging ingegaan. Ongeveer 60 volwassenen en 60 kinderen waren gekomen en hebben genoten van kerstliederen die werden gezongen door de jeugd en de tieners uit Lozova, Micleuseni en Huzum. Ook waren er enkele gedichtjes en een preek. Na de dienst was er een maaltijd voor iedereen, kadoos voor de kinderen en tijd voor een praatje met elkaar. We hopen dat iedereen die aanwezig was deze kerst werkelijk de geboorte van de Here Jezus zullen vieren. Goede kerstdagen gewenst!

woensdag 20 december 2017

Do not worry / Wees niet bezorgd

We plan, during the winter months, to have each month one meeting in which at the end of the gathering we offer to all who came a foodparcel. Tonight was the first meeting and around 30 people and 15 kids came. We started by singing a couple of Christmas carols together, than the teenager group sung a carol and finally Spiridon shared from Gods Word about not worrying and having our priorities right: first of all God! At the end we prayed together and invited all the people to come again on Sunday to celebrate the Saviors birth.

We hopen, tijdens de wintermaanden, iedere maand een bijeenkomst te organiseren waarbij we aan het einde alle belangstellenden een voedselpakket aanbieden. Vanavond was de eerste bijeenkomst en ongeveer 30 mensen en 15 kinderen waren gekomen. We begonnen met twee kerstliederen, daarna zongen de tieners een kerstlied. Aan het eind sprak Spiridon over hoe God ons zegt om ons geen zorgen te maken, Hij kent ons en weet wat we nodig hebben. Het is aan ons om onze prioriteiten goed te hebben: op de eerste plaats God! Tot slot samen gebeden en iedereen uitgenodigd om op zondag terug te komen om de geboorte van de Verlosser te vieren.

 maandag 18 december 2017

Hout / Wood

Vorige week en ook deze week hebben we verschillende families met kinderen, ouderen, zieken en enkele mensen met een beperking kunnen helpen met een paar cub brandhout. En was het vorige week nog stralend weer, deze week is begonnen met sneeuw en de week eindigt waarschijnlijk met modder;) En hoewel de winter nog maar net begonnen is, hadden sommige huishoudens eigenlijk geen hout meer en verwarmden hun huis met takjes/ houtsnippers (zie foto's). Het was dus duidelijk dat dit hout als een ware zegen kwam en op precies de goede tijd! Tijdens deze huisbezoekjes heb je natuurlijk mooi de gelegenheid om even met de mensen te spreken en we hebben iedereen ook uitgenodigd om op zondag kerst te komen vieren. We hopen en bidden dat velen de uitnodiging zullen aannemen. Voor nu willen we iedereen bedanken die voor ons heeft gebeden en het mogelijk heeft gemaakt om mensen hier met brandhout te zegenen.

Last week and also this week we were able to help several families with children, old people, sick people and some people with a disability with several cub of firewood. Last week it was cold but nice weather, this week started with snow and probably the week will end with lots of mud;) Although the winter actually just started, some households didn't have firewood anymore and were heating their house with branches to heat their house (see pictures). It was very clear that the delivered firewood came as a true blessing and exactly in the right time! During these home visits, we had of course the opportunity to speak with the people and we were able to invite everyone to come and celebrate Christmas with us coming Sunday. We hope and pray that many will accept the invitation. For now we want to thank all who prayed for us and made it possible to bless people here with firewood.donderdag 14 december 2017

New developments / Nieuwe ontwikkelingen

Just before the year 2017 ends, there are again some new developments in the building in Lozova. With help from some people, we got some more windows and a frontdoor! Praise God! Also some more work has been done on the room we gather in now so it will look nice during the Christmas celebrations.

Vlak voordat het jaar 2017 eindigt, is er nog een nieuw ontwikkeling mbt het gebouw in Lozova. Met hulp van wat mensen, hebben we nu nog meer ramen en ook een voordeur! Prijs de Heer! Ook wordt er momenteel nog wat gewerkt in de zaal waar we nu samenkomen zodat die er iets netter uitziet tijdens de kerstvieringen.
maandag 11 december 2017

Newsletter / Nieuwsbrief

Below the link to our last newsletter of the year 2017! Thank you for taking the time to read our update and pray for us:
Newsletter December 2017

***********************************************

Hieronder de link naar onze laatste nieuwsbrief in het jaar 2017! Hartelijk dank voor het nemen van de tijd om onze brief te lezen en voor ons te bidden:
Nieuwsbrief December 2017

woensdag 29 november 2017

Winter is coming / De winter komt eraan

As the winter is coming, we start to pray and plan for the coming months. We would appreciate your prayers for us and the local church here:
1) This winter we would like to reach out again in a practical way to people who are in need of food and/ or wood. Pray that those who will receive material help, will also receive Jesus.
2) Fellowship groups. The first two meetings have taken place and as we study Gods Word together, pray that lives will be changed and we will grow closer to Him.
3) Christmas is coming and again this will give us a great opportunity to share about Gods love for all. We would like to organize an evangelistic meeting. Please pray for wisdom to know how and when to organize the meeting in the best way and pray for open hearts of the people that will attend.
4) As you can see in the pictures below, we are able to keep gathering in the new building even during wintertime. We thank the Lord that we have two rooms temporary finished;) And it looks like that soon we might have also a frontdoor and than the building will finally be closed.
5) In the last months we were able to pay of a part of the financial debts and we praise God for this. We still pray for more finances so we can pay back all!
Thank you for your help in prayer and God bless you!

==========================================
Nu de winter bijna gaat beginnen, zijn we begonnen met het maken van plannen voor de komende maanden. We willen jullie vragen om mee te bidden voor ons en de lokale kerk hier:
1) Deze winter willen we opnieuw een aantal mensen praktisch helpen met voedsel en/of brandhout. Bid dat degenen die hulp zullen ontvangen, ook Jezus zullen ontvangen in hun leven.
2) De huiskringen. De eerste twee bijeenkomsten hebben al plaatsgevonden. We bidden dat tijdens het bestuderen van Gods Woord levens zullen worden veranderd en dat we Hem beter zullen leren kennen.
3) Kerst komt eraan en dit geeft ons opnieuw een mooie mogelijkheid om over Gods liefde te vertellen. We willen graag een evangelisatie bijeenkomst organiseren. Bid mee voor wijsheid hoe en wanneer we het beste de bijeenkomst kunnen organiseren en bid voor open harten van de mensen die zullen komen.
4) Zoals te zien is in de foto's hieronder, komen we samen in het nieuwe gebouw en dat kunnen we zelfs in de winter blijven doen. We danken de Heer dat we twee kamers tijdelijk klaar hebben;) En het ziet ernaar uit dat we binnenkort ook een voordeur hebben en dan kan het gebouw ook gewoon gesloten worden.
5) In de afgelopen maanden konden we een deel van de financiële schuld terugbetalen en we danken God daarvoor. We bidden nog steeds voor meer financiën, zodat we alles terug kunnen betalen!
Bedankt voor jullie hulp in gebed en we wensen jullie Gods zegen!

maandag 27 november 2017

Light matches / Lucifers

Some time ago I saw the above image and the message that came with it was: are you closely connected with others? Then you are at a higher risk of having a burn out. Together with Spiridon we talked about which of the light matches represented us now? Of course, it would be nice if we would feel all the time like the first light match: full of energy, enthusiasm and hope but to be honest sometimes I feel more like the 2nd or the 3rd on the right side. Although there are many things that I am thankful for and like in MD, there are also things that cost a lot of energy, bring many frustrations and not so much result can be seen. Taking rest and time to recharge is very important in order to be able to face the different challenges. (Otherwise we really might end up like the last light match and thats defiantly not what we want!). So last week I was able to take a week of rest in NL and I thank the Lord for the week I had. I feel refreshed and I am looking forward what this winter will happen in Lozova.

Een poosje terug zag ik de bovenstaande foto en de boodschap die erbij stond was: "ben je nauw betrokken bij je medemens? Dan ben je extra vatbaar voor een burnout". Samen met Spiridon het er even overgehad: welke lucifer vertegenwoordigd jou op dit moment? Het zou natuurlijk super zijn als we ons altijd als de 1ste lucifer voelden: vol van energie, enthousiasme en hoop maar als ik eerlijk ben dan voel ik me soms meer als de 2de of de 3de lucifer van rechts. Hoewel er veel dingen zijn waar ik dankbaar voor ben in MD en waar ik van geniet hier, zijn er ook veel zaken die veel energie kosten, frustraties met zich meebrengen en waar weinig resultaat gezien wordt en de hoop je soms in de schoenen zakt. Tijd nemen om te rusten en te relaxen om zo toch genoeg energie te hebben voor de verschillende uitdagingen is erg belangrijk. (Anders zouden we op de duur toch bij het laatste lucifertje uitkomen en dat willen we natuurlijk niet!). Vorige week heb ik een weekje vakantie genomen in NL en ik kijk terug op een mooie rustige tijd. De batterijen zijn weer opgeladen en ik kijk uit naar wat er deze winter gaat gebeuren in Lozova.

donderdag 16 november 2017

Happy birthday! / Van harte gefeliciteerd!

Last week one of the elderly ladies I visit in the neighboring village turned 76. Since she only has two sons, who do not care too much for her, I thought it would be nice to surprise her. So together with a birthday cake, the guitar to sing some songs, a nice warm blanket as a present and the Bible to share an encouraging Word, the teenager-girls club and I went for a birthday visit. The lady started to cry when she saw us come, she cried a bit more when she heard us sing and also during the prayer tears came again. She might not have had so many joyful birthdays in her life, but for sure she will remember this one, she said. She just kept being amazed about how we did not forget her. We told her that there is One who never forgets her and He is always near!

Deze week was de verjaardag van 1 van de oudere vrouwtjes die ik bezoek in het buurdorp. Ze werd 76 jaar oud en omdat ze enkel maar 2 zonen heeft die eigenlijk niet naar haar omkijken, dacht ik dat het wel leuk was om even op verjaardagsvisite te gaan. Dus bepakt met een verjaardagstaart, de gitaar om wat liedjes te zingen, een lekker warme deken als verjaardagskado, de Bijbel om een bemoedigend Woord te lezen en de tiener-meidenclub, ben ik even een uurtje op verjaardag geweest. Het omaatje moest gelijk al een beetje huilen toen ze ons zag binnenkomen, toen we begonnen te zingen ging ze nog wat harder huilen en ook tijdens het bidden kwamen er weer tranen. Ze heeft waarschijnlijk niet echt veel leuke verjaardagen gehad in haar leven maar deze verjaardag was er eentje die ze nog lang zou herinneren, zei ze. Ze kon er maar niet overuit dat we haar verjaardag niet waren vergeten. We hebben haar opnieuw verteld dat er EEN is die haar nooit vergeet en dat Hij altijd bij haar is!

Grouppicture / Groepsfoto

Blowing out the candles /  Kaarsjes uitblazen

A nice blanket as a gift / Een lekker warme deken als kado

woensdag 15 november 2017

Shoes & clothes


In the last 3 weeks we were able to bless a group of children with a pair of good shoes and some nice warm winter clothes. We visited all the families of the children at home and while the children tried on tehir new shoes, it was a good moment to chat with the parents, ask about life, remind them that God is waiting for them and that He loves them and their children. And of course we invited the children and their parents to come to church. All the gifts were received with happiness and thankfulness. It is a joy to see every day the children walking around in their new outfits and with their new shoes on so praise God for this great blessing.
Below a story of some of the children we helped. Two girls we were able to help, didn't have an easy life so far. They have suffered hunger, cold, many days they are not able to go to school so they are behind in education. The sisters live with their parents, who both do not have a job and the family their only income is from what they grow on their land and what they harvest and sell. For several years the family lived without having electricity as their house is situated at the edge of the village on a hill, nobody lives close by so there are no electricity poles or connection points closely available. But one year ago they were finally able to connect their house to electricity. The house this family lives in, is small and not very well isolated. The road to their house is not paved and as soon as it rains or snows it is getting really hard to get to their house. About two years ago this family did not want to receive any help. Probably scared by the Orthodox church and the different rumors that are going through the village about the Evangelical church. As the mother was invited several times by different people, finally she had enough courage and came one time to a church gathering. This changed her opinion and now she allows her daughters to come also to the teenager club.
As we showed the shoes and the jackets to the girls and their mom, the joy was big. Mom said to the girls: “in our life we never received these kind of presents and we never had such fancy shoes and jackets”. The girls were really happy with the new things they received. Since they have to walk every day around 45 minutes to get to school, they know how helpful good shoes are that do not allow mud and snow to get in.


vrijdag 3 november 2017

Vandaag is de reis afgelopen / Today the journey ended

Vandaag is de reis afgelopen en we kijken terug op een gezegende week! Elke middag kwamen er rond de 20 kinderen en naast veel spelletjes en andere activiteiten, hebben we elke dag een stukje van het Evangelie besproken, daarna samen gebeden en een bijbelvers geleerd. We blijven bidden voor deze kinderen en hun families en we hopen ze nog vaker welkom te heten bij de kerk. Hartelijk dank aan iedereen die afgelopen week voor ons heeft gebeden!

Today the journey ended! We look back upon a blessed week. Every day around 20 kids came in the afternoon and besides lots of games and other activities, every day we studied a part of the Gospel, we prayed together and we learned a Bible verse. We continue to pray for these children and their families and we hope to welcome them more often in the church. Many thanks to all who kept us in prayer last week!

 Spelletjes / Games:


Team work
En even lekker op z'n nederlands: sjoelen
A real dutch game
Knutselen / Craft time:

 
Informatie verzamelen over verschillende landen
Learning about different countries
Kadoos aan het einde / The final presents:

maandag 30 oktober 2017

De reis is begonnen! / The journey had started!

Vandaag is de reis door het heelal begonnen! Er waren twintig kinderen gekomen en de sfeer was goed. Spelletjes, liedjes, knustelwerkjes en andere activiteiten zorgden ervoor dat het programma interactief en interesant was. Vandaag hebben we het over de schepping gehad and hoe God iedereen uniek en speciaal heeft geschapen. Hopelijk komen er morgen nog meer kinderen en we willen jullie vragen om mee te bidden voor deze week.

Today the journey through the universe started! Twenty children joined the journey and the atmosphere was good. Games, songs, crafts and other activities made the program interactive and interesting. We shared today about Gods creation and how God made all of them unique and special. Hopefully tomorrow even more children will join in and we would like to ask you to join us in prayer for this week.