woensdag 27 februari 2019

Heating is coming! / Warmte komt eraan!

This week the company that is connecting the heating system, has finally arrived in Lozova. They started right away the work. See pictures below. There have to be made 4 holes of 80 meters deep. Lets pray that all the work will go smoothly and in about a week time we will be able to enjoy nice heating in the building!

Deze week is het bedrijf dat de verwarming aansluit, eindelijk aangekomen in Lozova. Ze zijn gelijk begonnen met werken. Zie foto's hieronder. Momenteel worden er 4 gaten geboord van elk 80 meter diep. Laten we bidden dat het werk voorspoedig zal verlopen en dat over een weekje we kunnen gaan genieten van de verwarming in het gebouw.
vrijdag 22 februari 2019

Meer bouwactiviteiten / More construction activities

Naast dat er in het gebouw wekelijks allerlei activiteiten plaatsvinden, zijn er ook nog steeds hier en daar bouwactiviteiten;) Hieronder een kleine foto-update. Begin februari zijn de regenpijpen aangebracht (erg handig met alle smeltende sneeuw) en hebben we een informatiebord gekregen vlak langs de openbare weg zodat iedereen kan lezen welke activiteiten en diensten er zijn. En deze week is er in de grote zaal hard gewerkt door verschillende broeders en zijn alle muren ge├»soleerd en daarna met gipsplaten dichtgemaakt. Prijs de Heer dat er nog steeds bouw-vooruitgang is en het zou natuurlijk super zijn als we dit jaar de grote zaal konden afmaken zodat we die ook kunnen gaan gebruiken. Maar om dat plan te verwezenlijken zal er eerst gebeden moeten worden om meer financi├źn! En zoals je begrijpt onze vraag aan jullie is: bidden jullie mee?

In addition to the fact that there are all kinds of activities in the building every week, there have also been some construction activities in the last months;) Below a small photo update. At the beginning of February, the rain pipes were installed (very helpful with all the melting snow) and also an information board near the main road was installed so everyone can read which activities and services are happening. And this week a couple of brothers worked together in the main hall and insulated all the walls and after that everywhere plasterboard was attached. Praise the Lord that there is still building-progress and it would be great of course if we could finish the big room this year so that we can use it. But in order to realize that plan, there will first have to be prayers for more finances! And as you will understand our question for you is: will you pray with us?
maandag 18 februari 2019

Missions / Zending

Afgelopen zondag hadden we een speciale dienst over zending. We hadden enkele gasten die vertelden over hun zendingsreis naar Zambia en naar Turkije. We kregen een kijkje in het Afrikaanse en Turkse leven en er werd verteld hoe God aan het werk is in deze landen. Aan het eind van de dienst kon iedereen een formulier invullen en daarop aangeven hoeveel hij/zij bereid was financieel te geven in het komende jaar voor zendingswerk. Natuurlijk werd ook iedereen aangemoedigd om te blijven bidden voor zendelingen en om zelf ook actief te zijn in onze omgeving. We bidden dat God ons allemaal zal helpen om moedige zendelingen te zijn!

Last Sunday we had a special service about missions. We had some guests who shared with us about their mission trip to Zambia and to Turkey. We got a glimpse into African and Turkish life and also we heard how God is at work in these countries. At the end of the service, everyone who wanted could fill in a form and indicate how much he / she is prepared to give financially in the coming year for mission work. Of course everyone was also encouraged to keep praying for missionaries and to be active in our area. May God help all of us to be courageous missionaries!dinsdag 12 februari 2019

How to raise my child? / Hoe voed ik mijn kind op?

In about two weeks time we plan to have seminar at the church here: "how to raise my child?". It is not always easy to raise children and parents face many challenges. We would like to come alongside and talk together and see how we can become better parents and do better in raising children. We would like to ask you to pray with us as we prepare the topics to discuss, organize the practical things, hand out invitations, for the parents who plan to come, etc. Pray for a blessed time in which parents will feel encouraged to keep investing in their children.

Over ongeveer twee weken zijn we van plan hier in de kerk een seminar te houden: "hoe voed ik mijn kind op?". Het is niet altijd makkelijk om kinderen op te voeden en als ouders zijn er veel uitdagingen. We willen graag samen nadenken en praten over hoe we betere ouders kunnen worden en ook beter in het opvoeden van kinderen. We zouden je willen vragen om met ons te bidden voor de voorbereidingen, de praktische zaken die georganiseerd moeten worden, de uitnodigingen die we uitdelen, de ouders die gaan komen, enz. Bid voor een gezegende tijd waar ouders zich bemoedigd en (opnieuw) gemotiveerd zullen voelen om te blijven investeren in hun kinderen.


donderdag 7 februari 2019

Prayer for fellowship groups / Gebed voor kringen

Coming Sunday we plan to start again the fellowship groups. We had a small break in the month January but we are ready to start again the groups. Until now we had 1 group for women and 1 for men but because there are more women who want to participate, we will have now 2 sister groups. After the Sunday morning service the women come together for about an hour. They read together from the Bible and they pray for each other. It is a time when the sisters encourage each other to keep going. The men fellowship group meets during the week. We would like to ask for your prayers, please pray for wisdom for those who will lead the groups (sister Katja, Stefanie and Spiridon), pray for those who will attend that they will grow in their faith and get to know Him (better).

Aankomende zondag gaan de "kringen" weer van start. We hebben een kleine pauze gehouden in de maand januari maar zijn er nu weer klaar voor. Tot nu toe hadden we 1 groep voor vrouwen en 1 voor mannen maar omdat er meer vrouwen zijn die mee willen doen, gaan we nu met 2 vrouwengroepen van start. Na de zondagochtend dienst komen de vrouwen een uurtje bij elkaar en dan lezen ze samen uit de Bijbel en er wordt er voor elkaar gebeden. Het is een tijd waarin de zusters elkaar bemoedigen om vol te houden. De mannengroep komt op een doordeweekse dag bij elkaar. We willen jullie vragen om mee te bidden voor wijsheid voor degenen die een groep zullen leiden (zuster Katja, Stefanie en Spiridon). En natuurlijk ook gebed gevraagd voor de vrouwen die nieuw gaan komen, dat ze zullen groeien in hun geloof en dat we Hem (beter) zullen leren kennen. maandag 4 februari 2019

Heating / Verwarming

Please continue to pray with us that in the coming month the heating system in the building will get connected. The company is still busy somewhere else and we have to wait our turn. So far we have been heating the building with the hand-made machine (see picture). It works great but we would like to see our own system at work!

Graag willen we vragen om jullie gebed voor het aansluiten van het verwarmingssysteem in het gebouw, in de komende maand. Het bedrijf dat de verwarming moet aansluiten is nog steeds bezig aan een ander project en dus moeten we gewoon op onze beurt wachten. Tot nu toe hebben we het gebouw verwarmt met een zelfgebouwd apparaat (zie foto). Het apparaat werkt geweldig maar we zouden natuurlijk ook graag ons eigen systeem aan het werk zien!


zondag 3 februari 2019

Winter Conferentie = klaar / Winter Conference = finished

Afgelopen vrijdag en zaterdag hadden we het vierde en afsluitende deel van de winterconferentie. We kijken terug op goede en gezegende dagen waarin we opnieuw met elkaar mooie dingen hebben geleerd over de Here Jezus. We zijn dankbaar dat Hij onze gebeden heeft verhoord. We willen jullie vragen om mee te bidden voor allen die aanwezig zijn geweest, 1 of meerdere dagen van de conferenties. Laten we bidden dat Gods Woord levend en krachtig blijft in hun levens.

Last Friday and Saturday we had the fourth and final part of the winter conference. We look back on good and blessed days and again we learned beautiful things about the Lord Jesus. We are grateful that He has answered our prayers. We want to ask you to pray for all who have been present, 1 or more days of the conferences. Let us pray that God's Word remains alive and active in their lives.