maandag 29 januari 2018

Nieuwsbrief 2018 / Newsletter 2018
Hieronder vind je de link naar de eerste nieuwsbrief van 2018. Veel lees plezier!
Nieuwsbrief Januari 2018Below you find the link to our first newsletter of 2018. Enjoy reading!
Newsletter January 2018


woensdag 24 januari 2018

Getting connected / Aansluiting

Although the real winter with snow and freezing cold finally came to MD, we continue to do some work in the building. No winterbreak;) This week a start was made with the first preparations for installing the heating system. In the coming weeks the electricity will be installed in the church and hopefully we will also be able to connect the building in the coming month to the actual electricity. We would like to ask you to pray with us for wisdom to install the network in the building and for the connection that has to made. It seems so easy: go to the electricity company, write a request to get connected, pay and the company comes and connects the building. With Gods help is can be this easy, even in MD! Lets pray and see how we will get connected! Thank you for being alongside!

Ook al is de echte winter met sneeuw en vrieskou dan nu echt een feit in MD, toch gaat het werk in het gebouw nog steeds verder. Geen winterstop;) Deze week is een begin gemaakt met de eerste voorbereidingen voor het installeren van het verwarmingssysteem. In de komende weken zal de ook de elektriciteit in de kerk worden geïnstalleerd en hopelijk kunnen we ook in de komende maand het gebouw aansluiten aan de elektriciteit. We willen u vragen om mee te bidden voor wijsheid bij de installatie in de het gebouw en voor de aansluiting die moet worden gemaakt. Het lijkt zo eenvoudig: ga naar het elektriciteitsbedrijf, schrijf een verzoek om aangesloten te worden, betaal en het bedrijf komt en sluit het aan. Met Gods hulp kan het inderdaad eenvoudig zijn, zelfs in MD! Laten we bidden en zien hoe we aangesloten worden! Bedankt voor jullie gebedshulp!


vrijdag 12 januari 2018

Not just a food parcel... / Niet alleen een voedselpakket...


Yesterday we had the second winter-food parcel-evangelism-meeting. Nearly a month ago, just before Christmas, we had a first meeting in which we were able to bless all the people that came with a food parcel, after they listened to Gods Word. This time around 50 people turned up and also a group of children/ teenagers. Brother Eugen from Chisinau came to share a Word and he challenged everybody to choose for a relationship with the Living and True God who created us and wants us to be His children. Eugen shared that God wants to walk with us through life, He wants to be involved and we don't need to face all the daily challenges by ourselves. We do pray that beside just bringing home the food parcel, people also took this message home. We pray that there will grow a desire to get to know the Creator better. May many start searching actively for Him and become His child.  God has much more in store than just a food parcel....

Gisteren hadden we de tweede winter-voedselpakket-evangelisatie-bijeenkomst. Bijna een maand geleden, net voor Kerst, hadden we de eerste bijeenkomst waarin we alle mensen die waren gekomen een voedselpakket konden geven, nadat ze eerst naar Gods Woord hadden geluisterd. Deze keer waren er ongeveer 50 mensen gekomen en natuurlijk ook een groep kinderen / tieners. Broeder Eugen uit Chisinau kwam een Woord delen en daagde iedereen uit om te kiezen voor een relatie met de Levende en Ware God die ons heeft geschapen en die wil dat wij Zijn kinderen zijn. Eugen deelde dat God bij ons leven betrokken wil zijn en dat we niet alle dagelijkse uitdagingen alleen hoeven op te lossen. We bidden dat mensen naast het thuisbrengen van het voedselpakket, ook deze boodschap mee naar huis hebben genomen. We bidden dat er een verlangen zal groeien om de Schepper beter te leren kennen. Mogen velen actief gaan zoeken naar Hem en Zijn kind worden. God heeft veel meer in petto dan alleen een voedselpakket ....


dinsdag 9 januari 2018

Alone / Alleen

Maybe we wonder sometimes how our life will be when we grow old: where will we live, who will be looking after us, will we feel lonely?
I don't think the lady in the picture imagined her old days to be like they are....
This lady is 93 years old. She never was married and so she does not have any children, also any other relatives passed away. Her whole life she worked on the fields and at the state farm. Her parents didn't allow her to go to school because she was a girl and as they said: girls don't need to learn to read and write. So until this day the lady cannot read or write. Every time we visit the lady she is glad to see us since not many people come to visit. Now and than the social worker comes to see her and sometimes her neighbors come to see if she is still alive. And as the lady said: the neighbors are just waiting for me to die so they can take my house and my land. Some weeks ago we brought her some firewood and with some of the youth from the church we also chopped some firewood for her so it would be easier for her to make a fire and heat her house. The help was received with gratefulness. During our various visits we talk with the lady about the Lord and how He cares for everyone. She told us that every day when she wakes up, she prays the Lords Prayer and she feels that the Lord is present in her house.
When you look at the situation of this lady, you would expect that she would not be too optimistic. But despite the fact that this lady is much alone, sometimes suffers cold, has various health problems, is without food because she no longer has enough energy to cook, has neighbors who would rather see her die than live, she actually always finds something to be thankful for. She is grateful that she still can walk around a bit, that there are some people who think of her and come to visit her and she is thankful that He is with her. And now the question for us: what are we thankful for in our lives?


Misschien vragen we ons soms af hoe ons leven zal zijn als we oud zijn: waar zullen we wonen, wie zal er voor ons zorgen, zullen we ons eenzaam voelen?
Ik denk niet dat de vrouw op de foto zich haar oude dagen zo had voorgesteld....
Deze mevrouw is 93 jaar oud. Ze is nooit getrouwd geweest en heeft geen kinderen, ook alle andere familieleden zijn overleden. Ze is dus alleen. Haar hele leven heeft ze op het land gewerkt en op de staatsboerderij. Haar ouders stonden haar niet toe om naar school te gaan omdat ze een meisje was en zoals ze zeiden: meisjes hoeven niet te leren lezen en schrijven. Dus tot op de dag van vandaag kan ze niet lezen of schrijven. Elke keer als we haar bezoeken is ze blij ons te zien, omdat er niet veel mensen op bezoek komen. Af en toe komt de maatschappelijk werkster langs en ook de buren komen zo nu en dan kijken of ze nog leeft. En zoals de vrouw zelf zegt: de buren wachten op mijn dood want daarna kunnen ze mijn huis en mijn land inpikken. Een paar weken geleden brachten we deze mevrouw wat brandhout en ook hebben we met een paar jongeren uit de kerk nog wat hout voor haar gehakt zodat ze makkelijker de kachel aan kan maken. De hulp werd met dankbaarheid ontvangen. Tijdens onze verschillende bezoeken praten we met de mevrouw over de Here God en hoe Hij voor iedereen zorgt. Ze vertelde ons dat ze elke dag wanneer ze wakker wordt, het Onze Vader bidt en ze voelt dat de Heer in haar huis aanwezig is. Wanneer je kijkt naar de situatie van deze mevrouw, zou je verwachten dat ze niet al te optimistisch zou zijn. Maar ondanks het feit dat deze mevrouw veel alleen is, soms best kou lijdt, verschillende gezondheidsproblemen heeft, geregeld zonder eten zit omdat ze zelf geen energie meer heeft om te koken, buren heeft die haar liever kwijt dan rijk zijn, vindt ze altijd wel een positief punt in haar situatie. Zo is ze erg dankbaar dat ze nog wat rond kan lopen, dat er enkele mensen zijn die aan haar denken en langskomen en dat Hij bij haar is. En dan nu de vraag aan ons: waar zijn wij dankbaar voor in onze levens?

vrijdag 5 januari 2018

Final day: 3 of 3 / Laatste dag: 3 van 3

Today the final day of the camp and again around 15 children turned up. This time we played a lot of funny games, had another presentation of the Christmas story and a Christmas quiz. Of course there was time for some crafts and a snack. We gave the children the opportunity to recite the 3 Bibles verses we learned. Nine children knew the verses by heart and received an extra present. We told the children to invite their parents to come Sunday to church and celebrate Christmas with us. After a closing prayer the children went home with smiles on their faces. We thank the Lord for 3 blessed afternoons and we hope to see them back with their parents on Sunday.


Vandaag de laatste dag van het winterkamp en ook vandaag kwamen er rond de 15 kinderen. Vandaag was het programma gevuld met spelletjes, het kerstverhaal en een bijbelquiz over het kerstverhaal. Natuurlijk was er ook tijd voor een kerstknustel en een snack. Aan het einde kregen de kinderen de mogelijkheid om de 3 geleerde bijbel verzen op te zeggen. Iedereen die het wist kreeg een extra kado. Negen kinderen kenden alle verzen uit hun hoofd. We hebben alle kinderen gezegd om op zondag met hun ouders naar de kerk te komen zodat we samen kerst kunnen vieren. Na een afsluitend gebed gingen de kinderen naar huis met een lach op hun gezicht. We danken de Heer voor 3 mooie middagen en hopen op zondag ook alle ouders te mogen begroeten.


 

donderdag 4 januari 2018

Day 2 of 3 / Dag 2 van 3

Below a couple of pictures of todays winter-camp. We started with some games, sang some songs, learned another Bible verse, watched a film and finished with a handcraft and of course another snack. Tomorrow will be the last day and we hope and pray that more children will show up so we can share with more children about Jesus birth. We look forward to day 3!

Hieronder een aantal foto's van het winterkamp van vandaag. We zijn begonnen met wat spelletjes, daarna wat liedjes gezongen, een Bijbel vers geleerd en toen een film gekeken. Aan het einde van het programma nog een kerst knutsel en een snack. Morgen is alweer de laatste dag en we hopen en bidden dat meer kinderen zullen komen zodat we meer kinderen over Jezus geboorte kunnen vertellen. We zien uit naar dag 3!woensdag 3 januari 2018

Day 1 of 3 / Dag 1 van 3

Today was the first day of our "winter-camp" at the church in Lozova. Around 15 kids showed up and we had a fun time of playing games, singing carols, doing crafts, learning a Bible verse about Jesus birth, eating snacks, etc. We listened to the Christmas story and answered the question: what gift can we offer to God for Christmas? As we let the children look in the mirror, we told them that what they saw in the mirror is the best gift you can give to Him! After that we prayed together and we hope and pray that tomorrow more children will show up so we can share with more children what we celebrate during Christmas and why Jesus actually was born. May God bless the children of Lozova! Thank you for praying with us and please continue to pray as tomorrow will be day 2 of 3!

Vandaag was de eerste dag van het winter-kamp in de kerk in Lozova. Ongeveer 15 kinderen waren gekomen en samen hebben we een leuke tijd gehad. Het programma was gevuld met spelactiviteiten, kerstliederen zingen, knutselen, een bijbel vers leren over de geboorte van de Here Jezus en natuurlijk was er ook tijd voor een snack;) We hebben naar het kerstverhaal geluisterd en de vraag beantwoord: welk geschenk kunnen wij aanbieden aan God tijdens deze kerst? Terwijl we de kinderen in de spiegel lieten kijken, vertelden we hen dat wat ze in de spiegel zagen, het beste geschenk is dat je Hem kunt geven! Daarna hebben we samen gebeden en we hopen en bidden dat er morgen meer kinderen zullen komen zodat we meer kinderen kunnen vertellen wat we vieren tijdens Kerst en waarom Jezus eigenlijk is geboren. Hartelijk dank voor jullie gebeden voor ons en graag willen we jullie vragen om te blijven bidden want morgen is dag 2 van 3!
dinsdag 2 januari 2018

Holiday Fun / Vakantie pret


This week we will have 3 days of afternoon programs at the church for the children in Lozova. Of course besides having fun, playing games and making some Christmas crafts, we will talk about the birth of Jesus and we would like to ask you to pray with us for wisdom how to interact and invest in the children that will come. Let's pray that they all will get to know Jesus and will start to follow Him!

Deze week organiseren we 3 middagprogramma's in de kerk voor de kinderen in Lozova. Natuurlijk naast alle gezelligheid, de spelletjes en de kerstknutsels, zullen we het hebben over de geboorte van de Here Jezus en we willen jullie vragen om mee te bidden voor wijsheid hoe we het beste met de kinderen kunnen omgaan en in hen kunnen investeren. Laten we bidden dat ze allemaal Jezus zullen leren kennen en Hem volgen!

maandag 1 januari 2018

2018

Bij deze wensen we iedereen: een gezegend, gezond en voorspoedig 2018!

We wish everybody: a blessed, healthy and good 2018!