zondag 25 juni 2017

Nastea en Gheorge

Soms zijn er van die momenten dat je denkt: gebeurd er ook nog iets positiefs in Moldavie? Er gebeurd zoveel rottigheid dat het soms moeilijk is om te zien en te blijven geloven in positieve veranderingen. Soms bid ik dan ook wel eens of God me 1 van de resulaten zal laten zien ter bemoediging. En deze week eindelijk weer eens een positief "einde" van een trieste situatie gezien!

Al velen jaren kennen we George en Nastea uit Micleuseni. Ze woonden samen met hun oma en moeder in een vervallen huisje. Oma zorgde voor de kleinkinderen terwijl moeder vaak dronken was en niet echt naar de kinderen omkeek. Vader had het gezin in de steek gelaten en keek ook niet om naar z'n kinderen. Nadat oma overleed, werd de situatie van George en Nastea erg schrijnend: bijna geen eten, geen schone kleding, geen verwarming in de winter, enz. Geregeld gingen we naar deze kinderen toe en probeerden we hen te helpen. We brachten vaak eten, kleding, schoolspullen, een kinderbijbel, wat speelgoed, etc. Asl we aan moeder vroegen of ze hulp nodig had, dan zei ze altijd: nee, alles is prima. In februari 2015 werden deze kinderen uit huis gehaald en naar een tehuis gebracht. Ook daar hebben we ze nog verschillende keren bezocht om te kijken hoe het met ze ging. Nadat ze enkele maanden daar hadden gewoond, zijn ze verhuisd naar een tante in een dorp een klein uurtje van Chisinau. We hoopten dat het goed met ze zou gaan en dat ze een goed thuis zouden krijgen..... Geregeld bleven we voor ze bidden en we hoopten dat het goed ging.....
Afgelopen week kwam ik George en Nastea weer tegen op een christelijk kamp! Ik maakte een klein praatje met George. Hij vertelde dat ze nog steeds bij hun tante wonen en dat het goed met ze gaat. Ze zagen er allebei goed, gezond en blij uit.

Prijs de Heer dat Hij onze gebeden voor deze kinderen heeft verhoord en ze een goed thuis heeft gegeven! Een mooie bemoediging voor ons en voor George en Nastea een kans op een beter leven!

In Micleuseni bij een tante
In het kindertehuis

Op het kamp

donderdag 22 juni 2017

A blessed day / Een gezegende dag

Thanks to everyone who prayed with us and for us. We look back upon a good day with the team that came to visit and help in the work here. We started in the morning by visiting around 15 families and after we discussed with them we also prayed for them. We hope that these families one day will choose to become part of His family too!
After lunch we went to the stadium in Micleuseni and with a group of 40 kids we played games, sang some songs, shared the Gospel and we were able to pray with the children.
In the evening, after some short but heavy rain, we had an open-air meeting on the foundation of the new church. Besides people from Micleuseni and Huzun, also a group of people from Lozova had come and joined our meeting. Many other people in Lozova passed by, stopped for a while, listened and moved on. As the piece of land is located near the hospital of the village, there was mentioned during the preaching that we hope and pray that many people will find spiritual healing in the new church.

=========================================
Hartelijk dank aan iedereen die gisteren met ons en voor ons heeft gebeden. We kijken terug op een goede dag samen met het team dat op bezoek kwam en wilde helpen bij het werk hier. We begonnen in de morgen met het bezoeken van ongeveer 15 families and nadat we een tijdje met iedere familie hadden gepraat, hadden we ook de mogelijkheid om met elke familie te bidden. We hopen dat alle families op een dag ervoor zullen kiezen om ook van Zijn familie deel uit te maken!
Na de lunch zijn we naar het voetbalveld gegeaan in Micleuseni en met een groep van 40 kinderen hebben wat spelletjes gespeeld, liedjes gezongen, het Evangelie uitgelegd en daarna met de kinderen gebeden. 
's Avonds, na eerste een kleine maar hevige wolkbreuk, hadden we een speciale open-lucht bijeenkomst op de fundering van de nieuwe kerk. Naast mensen uit Micleuseni, Huzum was er ook een groep mensen uit Lozova gekomen naar de bijeenkomst. Vele anderen uit Lozova kwamen langs, bleven even staan om te luisteren om vervolgens weer verder te lopen. Het land van de kerk is naat het ziekenhuis en tijdens de preek werd er dan ook gezegd dat we hopen en bidden dat velen geestelijke genezing zullen vinden in de nieuwe kerk.
Games with the children / Spelletjes met de kinderen

Singing together / Samen zingen

Evangelism on the platform / Evangelisatie op de fundering vd nieuwe kerkmaandag 19 juni 2017

Evangelism in Lozova / Evangelisatie in Lozova


This week, on Wednesday evening, we hope to have the first evangelism on the church property in Lozova. We will be joined by an outreach group and we pray that many people who will get invited, will accept the invitation to come. Please pray with us for Gods blessing, for good preparations, for a good Word, for His protection, for open hearts of the people and for good weather. May God bless Lozova and may many more turn to Him!

Deze week, op woensdagavond, hebben we de eerste evangelisatie actie op het stuk grond van de kerk in Lozova. Er komt een groep mensen langs om ons te helpen en we bidden dat veel mensen die uitgenodigd worden, de uitnodiging zullen aannemen en zullen komen. Bid mee voor Gods zegen, voor goede voorbereidingen, voor een goed Woord, voor Zijn bescherming, voor open harten van de mensen en voor goed weer. God zegene Lozova en we hopen dat nog velen Hem zullen leren kennen!

zaterdag 17 juni 2017

Back from kids camp / Terug van kinderkamp

This morning we came (tired) back from a week of Kids Camp. Together with 105 children we had a great and blessed week! Thanks a lot for your prayers for us! In the coming week I will write more about the camp but below already a few pictures:
+++++++++++++++++
Vanmorgen zijn we (vermoeid) thuisgekomen van een weekje kinderkamp. Samen met 105 kinderen hebben we een gezellige en gezegende week gehad! Hartelijk dank voor jullie gebeden voor ons. In de aankomende week komt er nog een uitgebreider verslag maar hier alvast een paar foto's:


There were even people from Biblical times at the camp
Er waren ook enkele bijbelse figuren naar het kamp gekomen
Every morning and evening singing and praising God
Elke morgen en avond werd er uit volle borst (mee)gezongen
Many different games were played during the week:
Er zijn heel veel verschillende spelletjes gepeeld gedurende de week: 
The swimmingpool was again a place of joy;)
Het zwembad was wederom een plek van vreugde;)

The winners of the golden medals: Team White!
De winnaars van de gouden medailles: Team wit!Every morning the children split up in their teams and had a Bible lesson about the life of Esther. Also memory verses were memorized and the children prayed together.

Elke morgen bestudeerden de kinderen in hun teams een bijbelles over het leven van Ester. Ook werden er bijbelversen aangeleerd en werd er samen met de kinderen gebeden.
 
Meal time / Tijd om te eten

zondag 11 juni 2017

Nog 1 nachtje slapen! / One more night!

 Morgen is het dan zover: we gaan op kamp! Vijf dagen van spelletjes, wedstrijdjes, zwempret, gezelligheid, samen zingen en meer leren over God.
Graag willen we jullie vragen om (mee) te bidden voor alle kinderen, de leiding, bescherming, goed weer en voor een gezegende week!

Tomorrow it start: the kids camp! Five days of games, competitions, team building, swimming, fun times, singing together and learning together more about God. We would like to ask you to pray with us for all the children, the leaders, protection, good weather and for a blessed week!

woensdag 7 juni 2017

De zomer is begonnen en dus tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Zie link hieronder. Hartelijk dank voor jullie steun en gebeden en we wensen jullie een mooie zomer!

Nieuwsbrief Juni 2017

-----------------------------------------------------------------

The summer started and so time for a new newsletter. See link below and one more time we want to thank you for your support and prayers! We hope you have a nice summer!

Newsletter June 2017

zondag 4 juni 2017

Doopdienst / Baptism

Vanmiddag waren we blij om te zien hoe 8 jongeren gedoopt werden. Zes jongeren uit Micleuseni, een jongen uit Lozova en een meisje uit Calimanesti. Voor Spiridon was het de eerste keer dat hij iemand mocht dopen en nu heeft ie dus al 8x ervaring;) We wensen deze jongeren Gods zegen toe!  

This afternoon we rejoiced when we saw how 8 young people got baptized. Six of the youth where from the village Micleuseni, one boy from Lozova and one girl from Calimanesti. For Spiridon it was the first time he was baptizing somebody and now he has already 8x experiences;) We wish these young people Gods blessings!zaterdag 3 juni 2017

Goats / Geiten

A goat is moving house...
Een geit gaat verhuizen...
Yesterday we were able to bless two families in Lozova with a goat. The first family has been coming to church for some time now. Grandmother Raia got baptized last summer. Sofia is the mother of 3 energetic children and number 4 is on the way. Since the income of the family is not enough to provide for all the needs of the family, Sofia came some weeks ago and asked us if we could help her to get a goat. At least than they will have milk for the children and if they sell the milk they will have some extra finances.
The family has to get used a bit to the new family member.
De familie moet even wennen aan het nieuwe familielid.
The new house of the goat
Het nieuwe verblijf van de geit
The second family we were able to help is a lady who has two children (a teenage daughter and a son of 8 years old). The lady has a job at a bread factory in Chisinau. Early in the morning (at 4:00) she wakes up cause working hours are from 5 till 13 hour. The lady has been attending the fellowship/ Bible study groups in Lozova during the winter months and she is open to the Gospel and has fear for God but she also has fear for people. She was invited many times to come to church but she is afraid of what others might say. When we told her about the goat she would receive, she was very happy and said: if God wants me to help in this way, I am happy. The lady already had a goat but she wanted another one so she can increase the income for her family. We hope that these goats will a help for these families and we pray that they will understand that at the end all things come from God and He is the One who looks after ALL our needs.

The new goat with baby goat
De nieuwe geit met jonkie
-------------------------------------------
Gisteren konden we twee families in Lozova helpen aan een geit. De eerste familie komt geregeld naar de kerk en die kennen we dus al wat langer. Oma Raia is vorige zomer gedoopt. Sofia is de moeder of 3 energierijke kinderen en de 4de is op komst. Omdat het inkomen van de familie niet genoeg is om te voorzien in wat er nodig is, kwam Sofia een paar weken terug met de vraag of we haar konden helpen aan een geit. Dit zorgt in ieder geval voor melk voor de kinderen en bij verkoop van de melk voor wat extra inkomen.
The son takes care and looks after the goats
De zoon zorgt voor en past op de geiten
De tweede familie die we konden helpen is een moeder met twee kinderen (een tienerdochter en een zoontje van 8 jaar). De vrouw werkt bij een broodfabriek in Chisinau. 's Morgens vroeg (4 uur) staat ze op omdat haar werk om 5 uur begint. Rond 13 uur is ze weer thuis. De vrouw is enkele keren naar de bijbelstudie groep gekomen tijdens de wintermaanden en ze staat open voor het Evangelie maar ze wordt beinvloed door de commentaren van anderen om haar heen. Meerdere malen is ze uitgenodigd om naar de kerk te komen op zondag maar ze is bang wat de mensen zullen zeggen. Toen we haar vertelde dat er een geit voor haar was, reageerde ze blij en zei: als God mij zo wil helpen, dan ben ik blij. De vrouw had al een geit en wilde graag uitbreiden zodat ze meer inkomen voor haar familie kan garanderen. We hopen dat deze geiten een hulp voor de familie zullen zijn en we bidden dat deze families zullen begrijpen dat uiteindelijk alle dingen van God komen en dat Hij in AL onze noden wil voorzien.