maandag 26 maart 2018

Dedication / Opdragen

Yesterday for the first time Spiridon had the task to dedicate a new-born baby in the church in Lozova. We prayed for Emanuela, the daughter of brother Vasea and sister Sveta to grow up healthy and we prayed for the parents to have wisdom to raise her and educate her. May God bless this family.

The Lord bless you and keep you,
the Lord make his face shine on you and be gracious to you,
the Lord turn his face toward you and give you peace.
Numbers 6:24-26

Gisteren had Spiridon voor de eerste keer de taak om een pasgeboren baby in de kerk in Lozova op te dragen. We hebben gebeden voor Emanuela, de dochter van broeder Vasea en zuster Sveta, dat ze gezond zal opgroeien en natuurlijk hebben we ook voor wijsheid voor de ouders gebeden bij het groot brengen en opvoeden van haar. Moge God deze familie zegenen.

De Here geve u zijn zegen en bescherming, 
de Here geve u zijn nabijheid en inzicht, 
de Here geve u zijn genade, 
laat de Here zijn oog op u gericht houden en u vrede geven.
Numeri 6: 24-26zondag 18 maart 2018

Good soil / Goede aarde

This afternoon instead of having 1 church service we had two services. Last week we invited all the people that attended the family celebration to come this Sunday to the church and we told them that if they wanted they could bring also other family members, neighbors, friends, etc. Because at the moment, we only have 1 heated room and we decided to have two services so all the people would fit in the room. During both of the meetings we were able to welcome new people. Despite the fact that it was snowing outside and the winter cold returned, all together around 100 people came. Spiridon preached about the parable of the sower (Matthew 13). At the end of the preaching we all were asked the question: if our heart is good soil where the Word of God can grow? As people were leaving the building, all who wanted received a box with 30 different kind of seeds and two tools. Let's pray that ALL the seeds planted will bear much fruit. 

Vanmiddag in plaats van 1 kerkdienst hadden we twee diensten. Vorige week hadden we alle mensen die naar de familiebijeenkomst waren gekomen, uitgenodigd om deze zondag naar de kerk te komen en iedereen mocht natuurlijk ook andere familieleden, buren, vrienden, enz. meenemen. Omdat we op dit moment maar 1 verwarmde kamer hebben, besloten we om twee diensten te houden zodat er genoeg ruimte zou zijn voor alle mensen. Tijdens beide diensten konden we nieuwe mensen verwelkomen. Ondanks het feit dat het buiten sneeuwde en de winterkou weer terug is, waren er totaal zo'n 100 mensen gekomen. Spiridon sprak over de gelijkenis van de zaaier (Mattheüs 13). Aan het einde van de preek werd ons allen de vraag gesteld: of ons hart goede aarde is waar het Woord van God in kan groeien? Bij de uitgang, ontving iedereen die dat wilde een doos met 30 verschillende soorten zaden en spa en een schoffel. Laten we bidden dat AL het gezaaide zaad vrucht zullen dragen.

Service 1 / Dienst 1

Service 2 / Dienst 2
vrijdag 16 maart 2018

Voorjaars nieuws / Spring news

Hieronder de link naar onze nieuwe nieuwsbrief. Veel lees plezier en hartelijk dank voor jullie gebeden!

Nieuwsbrief Maart 2018

Below you find the link to our latest newsletter. enjoy reading and thank you for your prayers!

Newsletter March 2018

maandag 12 maart 2018

Een nieuwe werkweek / A new workweek

Vorige week is er hard gewerkt in het gebouw in Lozova en de resultaten zijn al goed zichtbaar. Een groep mannen hebben alle muren gedicht met gipsplaten, anderen hebben alle waterleidingen en afvoerpijpen gelegd in de sanitaire ruimte en daarna is daar ook een vloertje gestort. Deze week gaat het praktische werk in het gebouw weer verder en opnieuw bidden we om wijsheid, goede communicatie en bescherming. Hopelijk is er aan het eind van deze week weer een heleboel werk gedaan en zijn de resultaten nog beter zichtbaar.

Last week there has been done a lot of work in the building in Lozova and the results can be seen. A group of men have closed all the walls with plasterboard, others have put all water pipes and drain pipes in the sanitary rooms and after that a floor has been poured in. This week the practical work in the building continues and again we pray for wisdom, good communication and protection. Hopefully there is a lot of work done also by the end of this week and than the result will be even better visible.

Family celebration / Familie bijeenkomst

Yesterday we had the pleasure to welcome a group of 80 adults and 20 kids/ teenagers, at the local coffee place in Lozova. We organized a special meeting to celebrate 2 celebrations in 1 time. In MD on 23 February there is a special celebration for men and on 8 March it is international women day so we thought lets combine these two events and have a family celebration. As usual more ladies came than men;) but we were happy to see even some new faces. There was a joyful atmosphere and the program was filled with songs, poems, short messages about Gods instructions for family-life. At the end we were able to serve all some "placinte" and pizza. As the people were leaving the ladies received a flower and all the men received a pincer. We want to thank all who helped us in prayer and we would like to ask you to keep praying for the people that came, may the Word continue to work in their hearts and result in more followers of Christ!

Gisteren konden we tot onze blijdschap een groep van 80 volwassenen en 20 kinderen / tieners verwelkomen in het plaatselijke koffiehuis in Lozova. We hadden een speciale bijeenkomst om 2 feesten in 1 keer te vieren. In MD is er op 23 februari is er een speciale feestdag voor mannen en op 8 maart is het internationale vrouwendag dus we dachten: we combineren deze twee feesten en houden een bijeenkomst voor families. Zoals gewoonlijk kwamen er meer vrouwen dan mannen;) maar we waren vooral blij om weer nieuwe gezichten te zien en kennis te maken. Er was een goede sfeer en het programma was gevuld met liedjes, gedichtjes, een korte boodschap over Gods idee en Zijn aanwijzingen voor het gezinsleven. Aan het eind van de bijeenkomst hebben we alle aanwezigen "placinte" en pizza geserveerd. En bij de uitgang ontvingen de dames een bloemetje en ontvingen alle mannen een nijptang. We willen iedereen bedanken die ons geholpen heeft in gebed en we willen jullie vragen om te blijven bidden voor de mensen die zijn gekomen. We bidden dat het Woord zal werken in de harten en zal resulteren in meer volgelingen van Christus!

 


dinsdag 6 maart 2018

Werkzaamheden / Work in progress

Deze week wordt er weer hard in de kerk gewerkt. En dit keer wordt er aan de toiletruimte/ badkamer gewerkt. We hebben goede Nederlandse hulp en we voelen ons gezegend. We zijn ook blij dat het buiten opwarmt en het nu dus ook minder koud is tijdens het werken. Graag vragen we gebed voor wijsheid en inzicht zodat we op een goede manier de badkamer/ wc ruimte kunnen inrichten.

This week the work at the church has started again. And this time we started to work at the toilets and the bathroom facilities. We have some real good dutch help and so we feel blessed. We are happy that also the weather is warming up and so it is less cold while working. Please join us in prayer for wisdom and insight how to install a good bathroom in the church.

maandag 5 maart 2018

Over een weekje / In one week time

Op 11 maart willen we een speciale bijeenkomst houden voor families in Lozova. We hebben 70 uitnodigingen geprint en we hopen natuurlijk dat op alle uitnodigingen van harte wordt ingegaan. We willen jullie vragen om mee te bidden voor: de praktische voorbereidingen, voor de mensen die de uitnodiging zullen aannemen dat ze ook daadwerkelijk zullen komen, voor de spreker en de boodschap die gebracht zal worden en voor degene die zullen zingen of een gedicht zullen opzeggen. Laten we bidden voor open harten en voor meer families die God centraal zullen stellen. Hartelijk dank voor het meebidden.

On March 11, we want to organize a special meeting for families in Lozova. We have printed 70 invitations and of course we hope that all invitations will be received well. We want to ask you to pray for: the practical preparations, for the people who will accept the invitation that they will actually come, for the speaker and the message that will be shared and for those who will sing or recite a poem. Let us pray for open hearts and for more families who will give God a central place in their life. Thank you for being alongside in prayer.zaterdag 3 maart 2018

Donkere dagen / Dark days

In de afgelopen week was het erg koud in Moldavië. 's Nachts rond de -20C en overdag ook rond de -10C en een zeer koude wind. Tijdens verschillende huisbezoekjes in de laatste week realiseerde ik me opnieuw hoe zwaar deze weken voor velen hier zijn. Het is super koud buiten (en soms ook binnen), er is weinig zonlicht en alles ziet er grauw uit. Betere en warmere tijden lijken erg ver weg. Veel mensen hebben griep en zitten eenzaam en alleen thuis. Buiten op straat is het glad en als mensen dus ergens heen moeten dan nemen ze ook het risico op serieuze valpartijen met alle gevolgen van dien. Ook is er momenteel zeer weinig werk en in veel families is er dus geen inkomen, bijna dagelijks worden we opgebeld met de vraag of we wat geld kunnen geven, anderen mensen lenen geld en omdat er geen inkomen is, lopen de schulden alleen maar op.... Veel mensen drinken dagelijks hun problemen weg en bijna wekelijks horen we ook verhalen over huiselijk geweld in families, wat vaak het resultaat is van alcoholgebruik.
Kortom, de neerslachtigheid en negativiteit is groot. Toch is er natuurlijk wel hoop, vreugde en vrede! We bidden en hopen dat tijdens deze donkere dagen mensen op zoek zullen gaan naar deze blijvende hoop voor de toekomst en dat wij op Hem kunnen wijzen. Laten we bidden voor de mensen in Moldavië tijdens deze moeilijke weken.


In the past week it was very cold in Moldova. At night around -20C and during the day also around -10C and a very cold wind. During several home visits in the last week, I realized again how hard these weeks are for many people here. It is super cold outside (and sometimes also inside), there is little sunlight and everything looks gray, better and warmer times seem far away, many people have flu and are lonely and alone at home. And those that do go outside, face the challenge of slippery roads and take the risk of falling and maybe hurting themselves. There is also very little work now and therefore also no income in many families. Almost every day we are asked the question if we can help with some money, other people borrow money and because there is no income, the debts only get bigger and bigger .... Many people are drinking their problems away and almost every week we hear stories about domestic violence in families, which is often the result of alcohol consumption.
In short, dejection and negativity is big nowadays. Yet there is of course hope, joy and peace! We pray and hope that during these dark days people will look for this lasting Hope for the future and that we can point people to Him.Please join us in prayer for the people of Moldova during these hard weeks.